عشق

تفکر ثروتمندانه پیرامون هدف و تمرکز بر هدف از دیدگاه ناپلئون هیل

ناپلئون هیل نویسنده کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید، یکی از سر شناس ترین کتاب های موجود در تاریخ بشیریت می باشد که ۱۵ میلیون نسخه فروش داشته است.  از ما دعوت می کند تا با داشتن ذهنیت موفق و جایگزین کردن آن با ذهنیت فقیر و شکست آلود، بخواهیم که موفقیت و ثروت را به دست بیاوریم. توجه داشته باشید که تعریف ثروت بسته به خواسته های درونی هر شخص متفاوت است. ناپلئون هیل می گوید بالا ترین قدرتی که بدان دسترسی داریم، قدرت ذهن است و آنچه که در ذهن می پرورانیم افکار و در نهایت ماهیت ما را می سازد.

برچسب‌ها