عشق به خود

قدرت باور - به خودتان عشق بورزید

در علم روان شناسی، تعبیر باور این است که فرد به درستی و به حق بودن چیزی یقین کامل داشته باشد. اگر یقین ما نسبت به چیزی کاملا درست و قطعی باشد، آن را باور می نامیم. برای موفق شدن باید باور داشته باشیم که می توانیم کاری را که به آن علاقه داریم به سر انجام برسانیم. چون کاری که به آن علاقه داریم و به آن فکر می کنیم، یقینا انعکاسی از استعداد درونی ماست و ما توانایی انجام آن را داریم. پس ما باید به خودمان ایمان داشته باشیم و آگاه باشیم که آن کار برای ما امکان پذیر است و باید با تمام وجود بخواهیم تا آن کار را انجام دهیم.