اولین مطلب بخش واژه نامه - مفهوم کلمه indent در کد نویسی

اولین مطلب بخش واژه نامه - مفهوم کلمه indent در کد نویسی

کد نویسی تمیز - ایندنت گذاری - indent - zadehebrahim.ir

بهتر است زمانی که پا به تخصصی می گذاریم، با واژه نامه وکلمات تخصصی آن آشنا باشیم و در ارتباطات کاری که داریم و یا ایجاد می کنیم، از کلمات به شکل صحیح و تخصصی استفاده کنیم. indent یا دندانه گذاری، به فاصله گذاری آگاهانه در ابتدای خطوط کد گفته می شود تا از بخش دیگیری از کد، تمیز قائل شویم.

برچسب‌ها